Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία
Για τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας απαιτείται η γνωστοποίηση κάποιων στοιχείων σας, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Τα απαιτούμενα αυτά στοιχεία είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας (και η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων αν αυτή είναι διαφορετική), ο τηλεφωνικός σας αριθμός καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email). Με την καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων αποδέχεστε όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις στα δηλωθέντα στοιχεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας. Η ΤΡΟΧΟΠΟΛΙS δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες, προκειμένου να παραδοθούν σε εσάς τα προϊόντα της παραγγελίας σας. Δεν θα σας ζητηθεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας να καταχωρήσετε στοιχεία από πιστωτική ή χρεωστική ή άλλη τραπεζική κάρτα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της ΤΡΟΧΟΠΟΛΙS και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η ΤΡΟΧΟΠΟΛΙS λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ΤΡΟΧΟΠΟΛΙS χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν, με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλαγής. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
Αν επιθυμείτε την οριστική διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν καταγραφεί στην ΤΡΟΧΟΠΟΛΙS παρακαλούμε ενημερώστε μας στο τηλέφωνο 210-9937632 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@trohopolis.com